Username  Password


 Area

รายงานความก้าวหน้าตามนโยบาย คัดกรองวัณโรคในเรือนจำ 2560

พื้นที่ จำนวน
เรือนจำ
จำนวน
ผู้ต้องขัง

X-Ray

AFB

X-pert

พบTB

วันที่ปรับปรุงข้อมูล

จำนวนที่
X-Rayไปแล้ว

จำนวนที่ได้
รับผลX-Rayแล้ว

ผิดปกติ
เข้าได้กับTB

ทั้งหมด

พบเสมหะพบเชื้อ

ทั้งหมด

เป็น MTB

เป็น MTB และ RR

ได้รับการรักษา

B+

ได้รับการรักษา

B-

ได้รับการรักษา

ทั้งหมด

ได้รับการรักษา

  สคร. 1 14 23933 23933 23933 880 1879 33 1246 96 2 45 157 201 2017-10-29 11:51:15
  สคร. 2 10 14705 14705 14705 899 1064 65 576 53 3 113 1 114 2017-11-17 22:56:22
  สคร. 3 6 9954 9876 9876 755 739 55 137 9 64 79 143 2017-10-18 13:35:23
  สคร. 4 18 37910 37462 37462 2735 1797 73 2259 233 26 328 328 2017-10-31 20:15:36
  สคร. 5 10 29346 29346 29346 2537 828 52 2407 208 11 271 28 299 2017-11-08 17:43:29
  สคร. 6 15 33834 33134 33134 2257 2108 58 1730 189 20 247 23 270 2017-10-19 09:49:11
  สคร. 7 7 11565 11118 11118 537 590 5 536 59 64 64 2017-08-16 20:47:17
  สคร. 8 8 16218 16218 16218 747 736 55 695 49 104 104 2017-09-04 22:06:58
  สคร. 9 13 20217 20267 20267 869 741 35 716 65 91 19 110 2017-09-05 16:50:06
  สคร. 10 6 10580 10580 10580 750 750 37 713 39 2 78 9 87 2017-11-09 16:29:12
  สคร. 11 15 23960 23960 23960 1558 1594 73 1508 175 13 232 29 261 2017-10-24 15:09:11
  สคร. 12 13 21236 20086 20086 1411 257 13 1441 144 157 157 2017-11-10 11:28:51
  สปคม. 8 33716 32587 32587 1090 128 8 1030 215 6 224 224 2017-11-14 11:47:32

รวม

143 287174 283272 283272 17025 13211 562 14994 1534 83 2018 345 2362
ข้อมูล ณ. วันที่: 20 พฤศจิกายน 2560
คณะผู้บริหารโครงการ คณะผู้จัดทำ
นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย นายสุขสันต์ จิตติมณี
นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล นายจิรวัฒน์ วรสิงห์
พญ.ศรีประพา เนตรนิยม ดร.ศิริน จิตติมณี
พญ.เพชรวรรณ พึ่งรัศมี นายไพฑูรย์ สุขเกษม
พญ.ผลิน กมลวัทน์ นายธนกร กระต่ายทอง
นางสาวจุฬาลักษณ์ เก่งการช่าง
นางอัจฉรี คงศิลา
นางกนกพรรณ บัวแย้ม
นางสาวสุภาวิตา โคร่กระโทก