คู่มือแนวทาง แบบฟอร์ม งานเภสัชกรรมและคลังยาชาติ

แบบฟอร์มเบิกยา LTBI
แนวทางการเบิกยารักษาวัณโรคระยะแฝง วัณโรคและวัณโรคดื้อยา
Latent TB-01 แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนยาสำหรับผู้ติดเชื้อวัณโรคระยะแฝง
Latent TB-02 แบบฟอร์มบันทึกการกินยาและสังเกตอาการผิดปกติหลังการกินยา 3 HP เพื่อรักษาวัณโรคระยะแฝง Version 23/02/2024
Latent-TB 03 แบบฟอร์มบันทึกการกินยาและสังเกตอาการผิดปกติหลังการกินยา 1HP เพื่อรักษาวัณโรคระยะแฝง Version 23/02/2024
STR 07 แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนยาวัณโรคดื้อยาหลายขนานด้วยสูตรยาระยะสั้น 9 เดือน
STR 08 แบบฟอร์มรายงานยาคงคลัง และการเบิกจ่ายยาวัณโรคดื้อยาหลายขนานด้วยสูตรยาระยะสั้น 9 เดือน
STR oral-07 แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนยาวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรับประทาน ด้วยสูตรยาระยะสั้น 9 เดือน
STR oral-08 แบบฟอร์มรายงานยาคงคลัง และการเบิกจ่ายยาวัณโรคดื้อยาหลายขนานด้วยสูตรยาระยะสั้น 9 เดือน
TB drug 01 แบบฟอร์มรายงานยาคงคลัง และการเบิกจ่ายยารักษาวัณโรค กองวัณโรค
TB drug 02 แบบฟอร์มรายงานยาคงคลัง และการเบิกจ่ายยารักษาวัณโรค (โครงการกองทุนโลก NFR)
TB drug 03 แบบฟอร์มรายงานยาคงคลัง และการเบิกจ่ายยารักษาวัณโรค MXDR-TB โครงการกองทุนโลก NFR
แนวทางและขั้นตอนการเบิกยาสำหรับผู้ป่วยไร้สิทธิ์  และ แบบฟอร์มเบิกยาวัณโรค FDC01
BPaL-01 แบบฟอร์มรายงานยาคงคลัง และการเบิกจ่านยาสูตร BPaL ***update 26/12/2565
 
 
 
 
โปรแกรม aDSM PART I: Skynet และ Download แบบฟอร์ม PDF โปรแกรม aDSM PART 2 .1 : initial treatment form โปรแกรม aDSM Part 2.2 : Intial treatment form (ภาคต่อ)
 
โปรแกรม aDSM PART 3: Visit treatment form โปรแกรม aDSM PART 4 : Visit treatment form
 

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ 2560 สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

สำนักวัณโรค เลขที่ 116 ถนนสุดประเสริฐ (ฝั่งขวา) แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. 10120

โทรศัพท์ : 02-212-2279 แฟกซ์ : 02-212-1408