โปรแกรมบันทึกการตรวจคัดกรองวัณโรคในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

    Tuberculosis Screening In Health Care Workers

     Username  Password

     

     

     

     

     

    ดาวน์โหลดคู่มือ

    วิธีการและขั้นตอนการใช้โปรแกรม

    ******************************************
    การบันทึกข้อมูล

    1.สำนักวัณโรคได้แจก Username และ Password ไปยังโรงพยาบาลทุกแห่งโดยตรง พร้อมทั้งแจก Username และ Password ของโรงพยาบาลในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัด และสคร. เพื่อสำรองในการช่วยประสานงานแจกจ่ายหากเกิดปัญหา
    2. เมื่อหน่วยงานหรือโรงพยาบาลได้รับ Username และ Password ที่ส่งมาพร้อมนี้แล้ว ให้เข้าสู่ระบบได้ที่  https://www.tbthailand.org/SMPTB/ หรือใน Website สำนักวัณโรค www.tbthailand.org ดังรูป
    และเข้าสู่ระบบ
    3. เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วจะพบรายชื่อโรงพยาบาลหรือหน่วยงานของท่าน สามาถเข้าไปบันทึกรายงานหรือแก้ไขข้อมูลต่างๆ ได้  โดยสคร.และจังหวัดจะมองเห็นข้อมูลของโรงพยาบาล หรือหน่วยในเขตพื้นที่รับผิดชอบของท่าน และสามารถแก้ไขข้อมูลได้ โดยการกด Edit ดังรูป
    3.1   ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้รายงาน ในส่วนนี้ให้ลงชื่อ-สกุล ตำแหน่ง กลุ่มงาน Email และเบอร์โทรศัพท์ของผู้รายงาน ให้ครบถ้วน
    3.2   ส่วนที่ 2 ข้อมูลโรงพยาบาล/หน่วยงานสาธารณสุข ข้อมูลในส่วนนี้จะขึ้นอัตโนมัติ เขต/จังหวัด หรือรพ. ไม่สามารถแก้ไขได้ ใช้ในกรณีที่ รพ.เกิดใหม่ จะลิงค์ไปที่ สปสช.เพื่อตรวจสอบว่ามีโรงบาลนั้นจริงหรือไม่
    3.3.1  รายงานจำนวนบุคลากรของโรงพยาบาลหรือหน่วยงานทั้งหมด
    3.3.2  จำนวนบุคลากรที่ได้คัดกรองเพื่อค้นหาวัณโรค ซึ่งจะต้องจำแนกด้วย
    • - การคัดกรองด้วยเอกซเรย์ทรวงอก (CXR) ว่ามีการเอกซเรย์ทรวงอกทั้งหมดกี่ราย ผลเป็นอย่างไร ผิดปกติที่เข้าได้กับวัณโรคจำนวนกี่ราย หรือผิดปกติอื่นๆจำนวนกี่ราย
    • - การคัดกรองทางห้องปฏิบัติการ (LAB) ดังนี้
     •     ด้วย AFB ทั้งหมดกี่ราย และพบเชื้อกี่ราย
     •     ด้วย Culture ทั้งหมดกี่ราย และพบเชื้อกี่ราย
     •     ด้วย Gene Xpert ทั้งหมดกี่ราย MTB Detected กี่ราย และ  R Resistance กี่ราย
    3.3.3  จำนวนบุคลากรที่ได้รับการวินิจฉัยว่าป่วยเป็นวัณโรคมีจำนวนกี่ราย บันทึกเรียบร้อยแล้วให้กด Submit เป็นอันว่าสิ้นสุดการบันทึกข้อมูล

    ** หากหน่วยงานหรือโรงพยาบาลไหนมีจำนวนบุคลากรที่ป่วยเป็นวัณโรค

    ต้องมาจำแนกบุคลากรที่ป่วยเป็นวัณโรคแต่ละราย ดังนี้

    •     *ตำแหน่งหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
    •     *แผนกที่ปฏิบัตงาน
    •     *เพศ
    •     *อายุ
    •     *อายุงานที่ปฏิบัติในหน่วยงานนี้

    โดยเข้าไปที่ บุคลากรที่แพทย์วินิจฉัยเป็น TB

     

     

    และคลิกที่ +เพิ่มบุคลากรที่แพทย์วินิจฉัยเป็น TB
     
     
     

    แล้วเข้าไปบันทึกข้อมูลแต่ละรายให้ครบกับจำนวนที่รายงานว่าป่วยเป็นวัณโรค โดยคลิกไปที่

     

     
     

    บันทึกเรียบร้อยแล้วให้กด Submit เป็นอันว่าสิ้นสุดการบันทึกข้อมูล

     

    การตรวจสอบข้อมูลรายงานผล

    สามารถดูรายงานได้จากหน้า report โปรแกรมจะแสดงจำนวนโรงพยาบาลในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
    จำนวนบุคลกรทั้งหมด จำนวนบุคลากรที่ได้รับการคัดกรองเพื่อค้นหาวัณโรค ด้วยการเอกซเรย์ทรวงอก (CXR) ทางห้องปฏิบัติการ (LAB) AFB, Culture, Gene Xpert  และจำนวนบุคลากรที่วินิจฉัยว่าป่วยเป็นวัณโรค โดยจำแนกตามพื้นที่จังหวัด และสคร. สคร.   และจังหวัด/สคร.

    สามารถดูข้อมูลรายบุคลากรที่ป่วยเป็นวัณโรคได้ โดยคลิกไปที่จำนวนบุคลากรที่แพทย์วินิจฉัยเป็นวัณโรคได้

     

     

     

    ******************************************************

     

    หากมีข้อสงสัยในการใช้งานโปรแกรม สามารถติดต่อได้ที่สำนักวัณโรค

    ดาวน์โหลดคู่มือ