อัพเดตข่าวสาร : "แจ้งการใช้ยา Levofloxacin ในระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ"
การประชุมเชิงปฏิบัติการค้นหาผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อวัณโรคเพื่อยุติปัญหาวัณโรค(Zero TB)

การประชุมเชิงปฏิบัติการค้นหาผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อวัณโรคเพื่อยุติปัญหาวัณโรค(Zero TB)
 
โครงการกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เรื่องวัณโรคสำหรับประชาชนทั่วไป ณ ห้องประชุม อาคาร5 สมาคมปราบวัณโรคฯ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้เครื่องเเละเก็บข้อมูลการสำรวจต้นทุนภาระค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาล ของผู้ป่วยวัณโรคในประเทศไทย ครั้งที่ 2
  กิจกรรมทั้งหมดคลิก
     เอกสาร/คู่มือเกี่ยวกับวัณโรค
 
แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมเพื่อการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคในโรงพยาบาล
แนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนงานวัณโรคภายใต้กรอบคำรับรองการปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข (Performance Agreement : PA) และแนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แนวทางเวชปฏิบัติ การรักษาวัณโรคในเด็ก พ.ศ. 2562 [ฉบับล่าสุด]
การกำกับและประเมินผลการดำเนินงานวัณโรคตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการระดับชาติด้านกาตต่อต้านวัณโรค พ.ศ.2560-2564
สมุดบันทึกสุขภาพผู้ป่วยที่รักษาด้วยสูตรยาแนวที่ 1
แนวทางการพัฒนาศักยาภาพอาสาสมัครผู้ต้องขังเพื่อค้นหาผู้มีอาการสงสัยวัณโรคในเรือนจำ
แนวทางการปฏิบัติการผสมผสานวัณโรคและเอดส์ปี 2560 (TBHIV)
แนวทางการสอบสวนและควบคุมวัณโรค
- มาตรการและแนวทางการดำเนินงานเพื่อการบรรลุผลสำเร็จตามคำรับรองปฏิบัติราชการของกระทรวงสาธารณสุข (Performance agreement :PA)ตัวชี้วัด อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
- ข้อมูลผลการสารวจวัณโรคในบุคลากรด้านสาธารณสุข ระหว่างปี 2547 – 2549
แนวทางการช่วยเหลือ ทางด้านสังคม เศรษฐกิจสาหรับผู้ป่วยวัณโรค
คู่มือการรักษาผู้ป่วยวัณโรคแบบมีพี่เลี้ยงผ่านระบบ VDO Callโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile DOT)
คู่มือเรียนรู้ เข้าใจ วัณโรค สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
รายงานผลการดำเนินการติดตามโครงการสืบสานพระเมตตา ดูแลผู้สูงวัยให้ปลอดภัยจากวัณโรค
คู่มือเรียนรู้เข้าใจวัณโรคด้วนตัวเอง สำหรัล อสม.       และผู้นำชุมชน
แนวทางการดำเนินงานควบคุมวัณโรคแห่งชาติ (NTP Guidelines) 2556
กรอบแนวทางการกำหนดตัวชี้วัด
เส้นทางสู่การปลอดวัณโรค
แนวทางยุติปัญหาวัณโรค
แนวทางการใช้ UV ทำลายเชื้อโรค 2
แนวทางการควบคุมวัณโรคประเทศไทย พ.ศ. 2561 National Tuberculosis Control Programme Guideline,Thailand 2018

แนวทางปฏิบัติป้องกันควบคุมวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมากภายใต้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558


แนวทางการป้องกันฯการแพร่กระจายเชื้อ
วัณโรคดื้อยาไอโซไนอาซิด: แนวทางปฏิบัติจากองค์การอนามัยโลก ปี 2018
โครงการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานด้วยสูตรยาระยะสั้น 9 เดือน
แนวทางการรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน ด้วยสูตรยาระยะสั้น 9 เดือน (Guideline of Shorter Regimen for MDR-TB Treatment 2018)
หนังสือแผนปฏิบัติการระดับชาติด้านการต่อต้านวัณโรค พ.ศ.2560-2564
Thailand Operational Planto End Tuberculosis 2017-2021
คู่มือการให้การปรึกษางานวัณโรคและวัณโรคดื้อยา สำหรับบุคลากรสาธารณสุข
แผนยุทธศาสตร์วัณโรคระดับชาติ
คำจำกัดความผู้ป่วยวัณโรคและวัณโรคดื้อยา (Definitions of TB and drug-resistant TB)
แผ่นพับการคัดกรองเพื่อค้นหาวัณโรคและวัณโรคดื้อยา (Systematic screening for active TB and drug-resistant TB)
การคัดกรองเพื่อค้นหาวัณโรคและวัณโรคดื้อยา (Systematic screening for active TB and drug-resistant TB)
แนวปฏิบัติในการดำเนินงานระบบเฝ้าระวังความปอดภัยจากการใช้ยาเชิงรุก สำหรับยารักษาวัณโรครายใหม่ ยาที่จดข้อบ่งชี้ใหม่และแผนการรักษาใหม่ ในการรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาในประเทศไทย
แนวทางการบริหารจัดการผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา (Guideline for Programmatic Management of /drug-Resistant TB)
การสำรวจความชุกของวัณโรคระดับชาติในประเทศไทย ปี พ.ศ.2555-2556
โลกกับการยุติปัญหาวัณโรค ความท้าทายของไทยสู้เป้าหมายสากล
     ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการซื้อชุดน้ำยาทดสอบเชื้อวัณโรคดื้อยาหลายขนาน จำนวน 2 รายการ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 โครงการจ้างบริการและบำรุงรักษาเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคและการดื้อยาแบบอัตโนมัติ (GeneXpert) จำนวน 35 เครื่อง (35 Kits) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจ้างบริการและบำรุงรักษาเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคและการดื้อยาแบบอัตโนมัติ ด้วยเทคนิค Line Probe Assay (LPA) จำนวน 12 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดจ้างบริการและบำรุงรักษาเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคและการดื้อยาแบบอัตโนมัติ (GeneXpert) จำนวน 10 เครื่อง (19Kit) โดยวิธีเจาะจง
จ้างบริการและบำรุงรักษาเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวันโรคและการดื้อยาแบบอัตโนมัติ ด้วยเทคนิค LPA จำนวน 12 ชุด
- ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2562
- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการจัดซื้อชุดน้ำยาตรวจวัณโรคระยะแฝง (IGRA test) ประกาศ ณ วันที่ 7 ม.ค. 2562
- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวนว 9 รายการ ประกาศ ณ วันที่ 28 พ.ย. 2561
- ประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 53 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ประกาศ ณ วันที่ 14 พ.ย. 2561
- ประกาศประกวดราคาศซื้อ ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 53 เครื่อง ประกาศ ณ วันที่ 12 พ.ย. 2561
- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซื้อยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประปวดราอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 30 ต.ค.2561
- ประกาศประกวดราคาศซื้อ ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องฆ่าเชื้อ (Autoclave) จำนวน 2 เครื่อง ประกาศ ณ วันที่ 9 ต.ค.2561
- ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 เครื่อง (ครั้งที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 2 ต.ค.2561
- ประกาศราคากลาง และ รายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave) จำนวน 2 เครื่อง (ครั้งที่ 2)
- ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะงานจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สำนักวัณโรค ประกาศ ณ วันที่ 24 ก.ย. 2561
- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื่อวัณโรคและการดื้อยาอัตโนมัติ ประกาศ ณ วันที่ 21 ก.ย. 2561
- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ณ สำนักวัณโรค ประจำปีงบประมาณ 2562 ประกาศ ณ วันที่ 20 ก.ย. 2561
- ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 10 ก.ย. 2561
- ประกาศ ด้วยกรมควบคุมโรค โดยสำนักวัณโรค เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 27 ส.ค. 2561
- ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดขอซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องฆ่าเชื้อ Autoclave (ระหว่าง 28-31 ส.ค. 2561) จำนวน 1 รายการ ประกาศ ณ วันที่ 28 ส.ค. 2561
- ประกาศ ด้วยกรมควบคุมโรค โดยสำนักวัณโรค จะดำเนินการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ประกาศ ณ วันที่ 20 ก.ค. 2561
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 103 รายการ (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 11 มิ.ย. 2561
- ประกาศ ด้วยกรมควบคุมโรค โดยสำนักวัณโรค จะดำเนินการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ประกาศ ณ วันที่ 6 มี.ค. 2561
- ประกาศ ด้วยกรมควบคุมโรค โดยสำนักวัณโรค จะดำเนินการจ้างเหมานักจัดการทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ 31 ม.ค. 2561
- ประกาศ ด้วยกรมควบคุมโรค โดยสำนักวัณโรค จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทำป้ายศูนย์ปฏิบัติการยุติวัณโรคแห่งชาติ ประกาศ ณ วันที่ 29 ม.ค. 2561
- ประกาศ ด้วยกรมควบคุมโรค โดยสำนักวัณโรค จะดำเนินการจ้างเหมาเจ้าที่พัฒนาระบบและบริหารเนื้อหาเว็บไซต์สำนักวัณโรคประกาศ ณ วันที่ 19 ม.ค. 2561
- ประกาศ ด้วยกรมควบคุมโรค โดยสำนักวัณโรค จะดำเนินการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมทาสีภายนอกอาคารสำนักวัณโรค จำนวน 1 งานประกาศ ณ วันที่ 15 ม.ค. 2561

 

     แบบฟอร์มดาวน์โหลด
สมุดทะเบียนผู้ป่วยวัณโรค (TB Register)TB03
แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนยาสาหรับผู้ติดเชื้อวัณโรคระยะแฝง Drug request form for Latent and active TB infection
แบบฟอร์มบันทึกการกินยาและสังเกตุอาการผิดปกติหลังการกินยา 3 HP
ใบขอส่งตรวจ QuantiFERON TB Gold Plus
แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนยาวัณโรคดื้อยาหลายขนานด้วยสูตรยาระยะสั้น 9 เดือน
- แบบฟอร์มคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี-2562
- แบบฟอร์มเอกสาร หลักฐานเอกสารการเบิกเครื่องโทรศัพท์มือถือพร้อมเบอร์   (Mobile DOT)
- แบบฟอร์มรายงานยาคงคลัง และการเบิกจ่ายยารักษาวัณโรค
- แบบฟอร์มรายงานยาคงคลัง และการเบิกจ่ายยารักษาวัณโรค (โครงการกองทุนโลก NFM)
- แบบคัดกรองผู้มีอาการสงสัยวัณโรคปอด ผู้ติดเชื้อเอชไอวี
- แบบคัดกรองผู้มีอาการสงสัยวัณโรคปอด ผู้ป่วยทั่วไป/ผู้อาศัยในสถานสงเคราะห์/สถานพินิจ/ ผู้สัมผัส/กลุ่มเสี่ยง/HCW
- แบบบันทึกผู้รับบริการสังคมสงเคราะห์ผู้ป่วยวัณโรค/ผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา
- รายละเอียดตัวชี้วัดและแนวทางการตรวจราชการ พร้อมแบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ระดับเขตสุขภาพของตัวชี้วัดอัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ ประจำปีงบประมาณ 2560

 

     เอกสารการประชุม
ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจคัดกรองเพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อวัณโรคระยะแฝงของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในโรงพยาบาล ด้วยการตรวจหาระดับสาร Interferon-gamma ในเลือด วันที่ 20 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมรามาดา พลาซา แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์
ประชุมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวังและการตรวจคัดกรองเพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อวัณโรคของบุคลากรในโรงพยาบาล ด้วยการตรวจหาระดับสาร Interferon-gamma ในเลือด วันที่ 19 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมแม่น้ำรามาดาพลาซ่าริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร
ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและสนับสนุนเครือข่ายการดำเนินงานวัณโรคโรงพยาบาลภาครัฐนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและเอกชน วันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมแม่น้ำรามาดาพลาซ่าริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร
เอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายเร่งรัดคัดกรองค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในผู้ติดเชื้อเอชไอวีและกลุ่มเสี่ยง ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 2561 วันที่ 5-7 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซา
เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการควบคุมวัณโรคแห่งชาติ สำหรับผู้ประสานงานวัณโรคระดับเขต วันที่ 6 - 8 ธ.ค. 2560 ณ โรงแรมแม่น้ำรามาดาพลาซาริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ
เอกสารอบรมเชิงปฏิบัติการอ่านภาพรังสีทรวงอกสำหรับแพทย์ วันที่ 1 ธ.ค. 2560 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ
ประชุมเชิงปฏบัติการเพื่อจัดทำแนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก ภายใต้พระราชบญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ และประสานงานแนวทางความรวมมือกับหน่วยงานเครือข่ายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานวัณโรค ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561ระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤศจิกายน  2560 เวลา 08.30–16.30 น. ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซา กรงเทพมหานคร
เอกสารการประชุมนำเสนอสำนักงบประมาณ และ กองแผนงาน วันที่ 7 พ.ย. 2560
เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการแผนงานป้องกัน และควบคุมวัณโรค และการใช้ประโยชน์ข้อมูลวัณโรค วันที่ 11-13 ก.ย. 2560 ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพฯ
เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนปฏิบัติราชการยุติวัณโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่าง วันที่ 6-7 ก.ค. 2560 ณ โรงแรมรามาดา พลาซ่า แม่น้ำริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ
เอกสารประกอบการประชุมๆแผนงานวัณโรค วันที่ 1-2 มิ.ย. 2560
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เครื่องข่ายยุติวัณโรค วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมแม่น้ำรามาดา พลาซา
เอกสารประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงกายุติปัญหาวัณโรคและเอดส์ด้วยชุดบริการ RRTTR ระหว่างผู้รับทุนรอง(SR)และหน่วยงานรับทุนย่อย(SSR) ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 2-4 พ.ย. 2559 ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จ.ชลบุรี
เอกสารอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ในการป้องกันควบคุมวัณโรคและวัณโรคดื้อยาอ ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
 

 

     ประกาศสมัครงาน
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานโครงการกองทุนโลกด้านวัณโรค ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์ 2 อัตรา
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานโครงการกองทุนโลกด้านวัณโรครอบ NFR ตำแหน่งผู้ประสานงานด้านการเงิน 1 อัตรา
- รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ประสานงานและกำกับติดตามโครงการสำรวจต้นทุน ภาระค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยวัณโรคในประเทศไทย
- ประกาศสำนักวัณโรค ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ประกาศ ณ วันที่ 13 ธ.ค. 2561
- ประกาศสำนักวัณโรค ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ประกาศ ณ วันที่ 21 พ.ย. 2561
- ประกาศสำนักวัณโรค ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ประกาศ ณ วันที่ 5 ต.ค. 2561
- ประกาศสำนักวัณโรค ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ประกาศ ณ วันที่ 20 ส.ค. 2561
- ประกาศสำนักวัณโรค ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลากรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ ประกาศ ณ วันที่ 2 เม.ย. 2561
- ประกาศสำนักวัณโรค ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลากรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ ประกาศ ณ วันที่ 12 ก.พ. 2561
- ประกาศสำนักวัณโรค ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลากรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ ประกาศ ณ วันที่ 20 ก.ค.2560
- ประกาศสำนักวัณโรค ประกาศรับสมัครคัดเจ้าหน้าที่บริหารจัดการข้อมูล ประกาศ ณ วันที่ 9 ม.ย.. 2560
- กรมควบคุมโรค รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ครั้งที่ 1/2560
- ประกาศสำนักวัณโรค ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลากรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ ประกาศ ณ วันที่ 15 มี.ค. 2560
- ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายช่างเทคนิค และนายช่างโยธาประกาศ ณ วันที่ 15 ก.พ . 2560
- ประกาศสำนักวัณโรค ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลากรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ ประกาศ ณ วันที่ 8 ก.พ. 2560
- ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ และนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ ประกาศ ณ วันที่ 13 ม.ค. 2560
- ประกาศสำนักวัณโรค ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลากรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ ประกาศ ณ วันที่ 16 ม.ค. 2560
- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประกาศ ณ วันที่ 9 ก.ค. 2559

 

 
   
วีดีโอทัั้งหมด   

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กองวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

กองวัณโรค เลขที่ 116 ถนนสุดประเสริฐ (ฝั่งขวา) แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. 10120

โทรศัพท์ : 02-212-2279 แฟกซ์ : 02-212-1408